1. Chức năng:

Phòng Quản trị - Thiết bị có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong công tác quy hoạch, quản lý sử dụng cơ sở vật chất trong trường; quản lý sửa chữa, bảo trì, bảo quản tài sản và giám sát việc sửa chữa thường xuyên các công trình nhà cửa - vật kiến trúc, hệ thống điện - nước - điện thoại; quản lý các nhà học dùng chung, cảnh quan môi trường; theo dõi, quản lý mua sắm, xử lý tài sản, vật tư - công cụ phục vụ cho giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học trong nhà trường. Quản lý hệ thống máy tính,

2. Nhiệm vụ:

- Phối hợp Ban Quản lý Dự án xây dựng tổ chức thực hiện các quy trình trong công tác lập dự án đầu tư, tổ chức thiết kế, thi công, giám sát và nghiệm thu bàn giao công trình xây dựng – dự án mua sắm máy móc thiết bị theo quy định hiện hành;

- Tổ chức quản lý cơ sở vật chất, tài sản thiết bị, các phương tiện làm việc, giảng dạy và học tập; đảm bảo điện nước cho các cơ sở của trường. Phối hợp với đơn vị liên quan thực hiện bổ sung giảng đường, phòng học đủ tiêu chuẩn nhằm đảm bảo điều kiện cho giảng dạy và học tập. Quản lý tài sản từ chương trình, dự án hợp tác quốc tế của Trường;

- Thường trực công tác phòng cháy chữa cháy của Trường;

- Thực hiện công việc phục vụ giảng đường, phòng học (Bao gồm: đóng mở cửa giảng đường, hội trường, phòng học; bố trí trang thiết bị giảng dạy, âm thanh, điện, ánh sáng, chuông báo giờ học, phục vụ nước uống...);

- Đầu mối mua sắm, cấp phát máy móc, dụng cụ làm việc và thiết bị phòng cháy chữa cháy của trường;

- Tổ chức triển khai và phối hợp với các đơn vị thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình xây dựng và phát triển nhà trường;

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất và các phương tiện, thiết bị của nhà trường;

- Quản lý hệ thống máy tính thực hành, phòng lý thuyết tập trung, phục vụ công tác đào tạo trong toàn trường.