dich vu seo tai avatar hotdeal giam gia cungmua giam gia mua chung cung mua can ho ehome 3 dat nen quan 9 binh sua ve may bay tai iwin chuyen nha tron goi chuyen nha gia re bao cao thue dich vu ke toan thap lap cong ty dao tao ke toan mua chung thiep cuoi can ho nhat lan 3 can ho ehome 3 thiep cuoi dep in thiep cuoi do choi tinh duc

NQ Về việc phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm và quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Email In PDF.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ  21

 

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, ngày 03/6/2008;

Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

Xét Tờ trình số 3987/TTr- UBND ngày 23/11/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm và quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; trên cơ sở thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

 

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm và quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Trà Vinh gồm những nội dung như sau:

1. Thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản nhà nước

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định mua sắm tài sản nhà nước từ 500 triệu đồng trở lên/1 đơn vị tài sản hoặc 1 hợp đồng (riêng xe ô tô phải có sự đồng ý của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh bằng văn bản trước khi quyết định).

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện (thị xã); Thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp tỉnh quyết định mua sắm tài sản dưới 500 triệu đồng/1 đơn vị tài sản hoặc 1 hợp đồng.

c) Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập (cấp tỉnh) chưa tự chủ tài chính quyết định mua sắm tài sản phục vụ hoạt động tại cơ quan và đơn vị trực thuộc có giá trị từ 100 triệu đồng trở xuống/1 đơn vị tài sản hoặc 1 hợp đồng.

d) Thủ tục và hình thức mua sắm thực hiện theo qui định hiện hành của Chính phủ.

2. Thẩm quyền quyết định thuê trụ sở làm việc

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thuê và mức giá hợp đồng thuê trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh.

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện (thị xã) quyết định mức giá hợp đồng thuê trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị hành chính và đơn vị sự nghiệp cấp huyện (thị xã); cơ quan làm việc cho các xã, phường, thị trấn.

c) Thủ tục và hình thức thuê trụ sở thực hiện theo qui định hiện hành của Chính phủ.

3. Thẩm quyền quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động (không phải trụ sở làm việc)

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định danh mục và mức giá thuê tài sản phục vụ hoạt động tại cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh (không phải là trụ sở) có mức giá hợp đồng thuê từ 100 triệu đồng/1 đơn vị tài sản/chu kỳ (hoặc thời gian) sử dụng.

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện (thị); Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị hành chính cấp tỉnh quyết định mức giá thuê tài sản phục vụ hoạt động tại cơ quan, đơn vị nhà nước thuộc quyền quản lý có mức giá hợp đồng thuê dưới 100 triệu đồng/1 đơn vị tài sản/chu kỳ (hoặc thời gian) sử dụng.

4. Thẩm quyền quyết định thu hồi tài sản nhà nước

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thu hồi trụ sở cơ quan (không sử dụng sau 12 tháng) tài sản gắn liền với đất và các loại tài sản khác được phân cấp tại điểm a, khoản 1, Điều 1 Nghị quyết này.

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện (thị xã) quyết định thu hồi trụ sở cơ quan cấp huyện; xã, phường, thị trấn (không sử dụng sau 12 tháng) và các loại tài sản khác được phân cấp tại điểm b, khoản 1, Điều 1 Nghị quyết này.

5. Thẩm quyền quyết định điều chuyển tài sản nhà nước

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định điều chuyển trụ sở làm việc, xe ô tô và các loại tài sản nhà nước khác từ đơn vị này sang đơn vị khác (cấp tỉnh), huyện (thị xã) này sang huyện (thị xã) khác, hoặc từ cấp huyện (thị xã) bổ sung cho cấp tỉnh và ngược lại.

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện (thị xã) quyết định điều chuyển trụ sở làm việc của cơ quan cấp huyện (thị xã); trụ sở cơ quan làm việc của cấp xã, phường, thị trấn và các loại tài sản nhà nước khác do cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn đang quản lý, sử dụng.

c) Thủ trưởng cơ quan cấp tỉnh quyết định điều chuyển tài sản từ đơn vị này sang đơn vị khác thuộc thẩm quyền quản lý theo phân cấp tại điểm b, khoản 1, Điều 1 Nghị quyết này.

6. Thẩm quyền quyết định bán tài sản nhà nước

Bao gồm các loại tài sản như: tài sản hiệu quả sử dụng thấp, tài sản dôi dư, tài sản lạc hậu về công nghệ, tài sản bị thu hồi, tài sản bị tịch thu .v..v.

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định bán tài sản nhà nước (không còn sử dụng) có mức giá theo phân cấp tại điểm a, khoản 1, Điều 1 Nghị quyết này.

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện (thị xã), Thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp tỉnh quyết định bán tài sản nhà nước (không còn sử dụng) theo phân cấp tại điểm b, khoản 1, Điều 1 Nghị quyết này.

c) Riêng tài sản là trụ sở cơ quan làm việc, tài sản gắn liền với đất (bao gồm quyền sử dụng đất) do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

7. Thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản nhà nước không còn sử dụng được

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thanh lý tài sản với các loại tài sản có nguyên giá từ trên 100 triệu đồng/1 đơn vị tài sản.

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện (thị xã); Thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp tỉnh quyết định thanh lý tài sản có nguyên giá từ 100 triệu đồng trở xuống/1 đơn vị tài sản.

Điều 2. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện (thị xã) ban hành các qui định về trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản nhà nước được giao tại cơ quan, đơn vị đúng theo qui định của Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ.

Điều 3. Ban Kinh tế - Ngân sách và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII - kỳ họp thứ 21 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2009 và có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua./.

 

 

VĂN BẢN CỦA PHÒNG

Quy chế khai thác tổng đài điện thoại nội bộ