Họ tên Nội dung công việc – địa điểm
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Trầm Phước Hũu

Sáng:

- Đi học tại Trường Chính trị

- 11h30 trực đóng cửa các phòng máy tính có lịch học tại dãy C7,C1.

Chiều:

- Đi học tại Trường Chính trị

Sáng:

- Đi học tại Trường Chính trị

- 11h30 trực đóng cửa các phòng máy tính có lịch học tại dãy C7,C1.

Chiều:

- Đi học tại Trường Chính trị

Sáng:

- Đi học tại Trường Chính trị

- 11h30 trực đóng cửa các phòng máy tính có lịch học tại dãy C7,C1.

Chiều:

- Đi học tại Trường Chính trị

Sáng:

- Đi học tại Trường Chính trị

- 11h30 trực đóng cửa các phòng máy tính có lịch học tại dãy C7,C1.

Chiều:

- Đi học tại Trường Chính trị

Sáng:

- Đi học tại Trường Chính trị

- 11h30 trực đóng cửa các phòng máy tính có lịch học tại dãy C7,C1.

Chiều:

- Đi học tại Trường Chính trị

Phạm Thanh Hải

Sáng:

 - Trực khắc phục sự cố máy tính khi đang vận hành.

Chiều:

 - 12h45 trực mở cửa các phòng máy tính có lịch học tại dãy C7,C1.

- Trực khắc phục sự cố máy tính khi đang vận hành.

Sáng:

 - Đi học tại Trường Chính trị

Chiều:

- 12h45 trực mở cửa các phòng máy tính có lịch học tại dãy C7,C1.

- Đi học tại Trường Chính trị

Sáng:

- Đi học tại Trường Chính trị

Chiều:

- 12h45 trực mở cửa các phòng máy tính có lịch học tại dãy C7,C1.

- Đi học tại Trường Chính trị

Sáng:

- Đi học tại Trường Chính trị

Chiều:

- 12h45 trực mở cửa các phòng máy tính có lịch học tại dãy C7,C1.

- Đi học tại Trường Chính trị

Sáng:

- Đi học tại Trường Chính trị

Chiều:

- 12h45 trực mở cửa các phòng máy tính có lịch học tại dãy C7,C1.

- Đi học tại Trường Chính trị

Trần Văn Kết

Sáng:

- 6h45 trực mở cửa các phòng máy tính có lịch học tại dãy C7,C1.

- Kiểm tra hoạt động của các website thuộc phòng. Khắc phục lỗi khi có sự cố xảy ra.

- Soạn lịch học của các phòng máy tính thực hành.

- Trực khắc phục sự cố máy tính khi đang vận hành. 

Chiều:

- Trực khắc phục sự cố máy tính khi đang vận hành.

- Kiểm tra sửa chữa các máy tính tại phòng C11.301 chuẩn bị phòng cho trung tâm y tế dự phòng tập huấn.

- 17h 30 trực kiểm tra thiết bị, đóng cửa các phòng máy tính thực hành dãy C1,C7

Sáng:

 - 6h45 trực mở cửa các phòng máy tính có lịch học tại dãy C7,C1.

- Trực khắc phục sự cố máy tính khi đang vận hành.

- Kiểm tra sửa chữa các máy tính tại phòng C11.301 chuẩn bị phòng cho trung tâm y tế dự phòng tập huấn

Chiều:

- Trực khắc phục sự cố máy tính khi đang vận hành.

- Hỗ trợ trung tâm ý tế dự phòng tập huấn tại phòng C11.301

Sáng:

- 6h45 trực mở cửa các phòng máy tính có lịch học tại dãy C7,C1.

- Hỗ trợ trung tâm ý tế dự phòng tập huấn tại phòng C11.301

- Trực khắc phục sự cố máy tính khi đang vận hành.

Chiều:

- Trực khắc phục sự cố máy tính khi đang vận hành.

- Hỗ trợ trung tâm ý tế dự phòng tập huấn tại phòng C11.301

- 17h 30 trực kiểm tra thiết bị, đóng cửa các phòng máy tính thực hành dãy C1,C7

Sáng:

- 6h45 trực mở cửa các phòng máy tính có lịch học tại dãy C7,C1.

- Quét dọn, vệ sinh các phòng máy tính không có lịch học.

- Trực khắc phục sự cố máy tính khi đang vận hành.

- Hỗ trợ trung tâm ý tế dự phòng tập huấn tại phòng C11.301

Chiều:

- Quét dọn, vệ sinh các phòng máy tính không có lịch học.

- Trực khắc phục sự cố máy tính khi đang vận hành.

- Hỗ trợ trung tâm ý tế dự phòng tập huấn tại phòng C11.301

Sáng:

- 6h45 trực mở cửa các phòng máy tính có lịch học tại dãy C7,C1.

- Quét dọn, vệ sinh các phòng máy tính không có lịch học.

- Trực khắc phục sự cố máy tính khi đang vận hành.

- Hỗ trợ trung tâm ý tế dự phòng tập huấn tại phòng C11.301

Chiều:

Sao lưu định kỳ dữ liệu các hệ thống website thuộc phòng.

- Hỗ trợ trung tâm ý tế dự phòng tập huấn tại phòng C11.301

- 17h 30 trực kiểm tra thiết bị, đóng cửa các phòng máy tính thực hành dãy C1,C7