STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
NỘI BỘ DI ĐỘNG
LÃNH ĐẠO PHÒNG
1 Huỳnh Văn Mười Một Trưởng phòng 151 0918821141 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Nguyễn Việt Toàn Phó Trưởng  phòng 282 0918145808 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Lê Văn Phol 230 0989170234 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
TỔ QUẢN LÝ VÀ MUA SẮM TÀI SẢN
4 Phạm Văn Đức Tổ trưởng 146 0917121996 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Phạm Ngọc Linh   0917911805 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Lê Tuyết Mai   0907171779 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 Nguyễn Thị Huỳnh Như   0985903500 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8 Kim Hiệp Định   0939901551 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9 Tăng Chí Nghĩa   0982382425 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10 Thạch Thị Hoàng Minh   147 0989326847 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
11 Nguyễn Lê Hoàng Yến   0975756600 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
12 Nguyễn Duy Linh   159 0914716718 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
13 Nguyễn Tuấn Phương   0939233236 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
14 Nguyễn Ngọc Phương Thảo   0916927709 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
15 Huỳnh Ngọc Nữ   0939999585 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
16 Trần Thanh Tú   01684314409 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
17 Phan Thành Trung   0976787779 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
TỔ KIẾN THIẾT CƠ BẢN
18 Phạm Việt Hòa Tổ trưởng 166  0918308324 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
19 Nguyễn Bá Duẩn   01279141600 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
20 Trần Thành Vinh   0939894085 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
21 Nguyễn Văn Trong   01286712045 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
22 Lâm Minh Bạch   0962398987 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
23 Nguyễn Trần Anh Khoa   01685188295 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
24 Trần Thành Công   0939471949 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
TỔ CÂY XANH – VỆ SINH MÔI TRƯỜNG
25 Nguyễn Văn Đẹp Tổ trưởng 166 0939173570 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
26 Kiên Sương SamBô   01677537002 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
TỔ QUẢN LÝ KHỐI LÝ THUYẾT – HỘI TRƯỜNG
27 Nguyễn Minh Tây   145 01666683650 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
28 Lê Thị Tuyết Tấm   01638043617 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
29 Nguyễn Thị Thủy   0944324555 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
30 Hoàng Thị Sâm   0974411855 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
31 Nguyễn Thị Chi   256 0984260278 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
TỔ QUẢN LÝ MẠNG – MÁY TÍNH
32 Trầm Phước Hữu Tổ trưởng 227 0988667483 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
33 Phạm Thanh Hải   0984264522 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
34 Trần Văn Kết   01656455722 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.