VĂN BẢN MUA SẮM THIẾT BỊ

TT Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1 15/2017/QH14 21/6/2017 Luật quản lý, sử dụng tài sản công
2 34/2016/TT-BTC 26/02/2016 Thông tư 34/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 Công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp quốc gia
3 35/2016/TT-BTC 26/02/2016 Thông tư số 35/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 Hướng dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung
4 08/2016/QĐ-TTg 26/02/2016 Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26/02/2016 Quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung
5 58/2016/TT-BTC 29/3/2016 Số: 58/2016/TT-BTCngày 29 tháng 03 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, Tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp
6 23/2016/TT-BTC 16/02/2016 Thông tư 23/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 Hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập
7 19/2016/TT-BTC 01/02/2016 Thông tư số 19/2016/TT-BTC ngày 01/02/2016 Hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập
8 04/2016/NĐ-CP 06/01/2016 Nghị định số 04/2016/NĐ-CP ngày 06/01/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/06/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
9 58/2015/QĐ-TTg 11/11/2015 Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17 tháng 11 năm 2015của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập
10 159/2015/TT-BTC 15/10/2015 Thông tư số 159/2015/TT-BTC Hướng dẫn một số điều của Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
11 32/2015/QĐ-TTg 04/08/2015 Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
12 30/2015/NĐ-CP 17/3/2015 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
13 49/2014/QH13 18/6/2014 Luật đầu tư công
14 184/2014/TT-BTC 01/12/2014 Thông tư số 184/2014/TT-BTC ngày 01/12/2014 Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước
15 162/2014/TT-BTC 06/11/2014 Thông tư số 162/2014/TT-BTC ngày 06/11/2014 Quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước
16 156/2014/TT-BTC 23/10/2014 Thông tư số 156/2014/TT-BTC ngày 23/10/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 hướng dẫn Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao.
17 63/2014/NĐ-CP 26/6/2014 Nghị định số 63/2014/NĐ-CPngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
18 198/2013/TT-BTC 20/12/2013 Thông tư 198/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 Quy định việc quản lý, sử dụng, xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước
19 184/2013/TT-BTC 04/12/2013 Thông tư số 184/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 về việc hướng dẫn tiêu chuẩn và điều kiện của Phần mềm Quản lý tài sản cố định áp dụng trong khu vực hành chính sự nghiệp
20 43/2013/QH13 26/11/2013 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13
21 12/2012/TT-BTC 06/2/2012 Thông tư số 12/2012/TT-BTC ngày 06/2/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn tiêu chí xác định đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp
22 09/2012/TT-BTC 19/01/2012 Thông tư số 09/2012/TT-BTC ngày 19/01/2012 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.
23 245/2009/TT-BTC 31/12/2009 Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
24 52/2009/NĐ-CP 03/6/2009 Nghị định 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
25 09/2008/QH12 03/6/2008 Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2008