BIỄU MẪU ĐĂNG KÝ ĐIỆN THOẠI NỘI BỘ

STT TÊN BIỂU MẪU KÝ HIỆU TẢI VỀ
 1 Quyết định v/v ban hành quy định, khai thác tổng đài điện thoại nội bộ 867/QĐ-ĐHTV index
 2 Biểu mẫu lắp đặt điện thoại nội bộ BMĐT01 index
3

Biểu mẫu kích hoạt dịch vụ cộng thêm

BMĐT02 index
4 Biểu mẫu di dời điện thoại
BMĐT03 index
5 Biểu mẫu sửa chữa điện thoại BMĐT04 index