BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ ĐIỆN THOẠI NỘI BỘ

STT TÊN BIỂU MẪU KÝ HIỆU TẢI VỀ
1 Biểu mẫu lắp đặt điện thoại nội bộ BMĐT01 index
2

Biểu mẫu kích hoạt dịch vụ cộng thêm

BMĐT02 index
3 Biểu mẫu di dời điện thoại
BMĐT03 index
4 Biểu mẫu sửa chữa điện thoại BMĐT04 index